[ หน้ากระทู้ ] | [ ตั้งกระทู้ ] | [ ลงทะเบียน| [ แก้ไขข้อมูล ]  | [ หน้าโฮมเพจ ]
       

จดหมาย 5/2555
     
 

จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 5/2555

ถึงพี่น้องชาวแผนและท่านที่สนใจทุกท่าน
ครั้งแรกผมคิดว่า จดหมายฉบับที่ 4/2555 จะเป็นฉบับสุดท้ายสำหรับเวทีนี้สำหรับผมเสียอีก แต่ท่านเลขาธิการได้กรุณาให้ความไว้วางใจให้ดูแลสำนักนโยบายและแผนไปก่อนจนกว่าจะมีผู้อำนวยการท่านใหม่ พอดีช่วงนี้มีความเคลื่อนไหว เรื่องเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จากกรมบัญชีกลาง จึงขอส่งข่าวถึงพี่น้องที่รอคอยอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจ ฉบับนี้ขอเรื่องเดียวครับ
เมื่อ 13 มกราคม 2555 กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม 2555 จากระเบียบฯ นี้ ทำให้เราทราบว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว มีสิทธิจะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพดังกล่าว ซึ่งหากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีเงินเดือน/ค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพิ่มจากเงินเดือน/ค่าจ้าง อีกจนถึง 15,000 บาท ถ้าใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน/ค่าจ้าง ไม่ถึง 12,285 บาท/เดือน ให้ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือน/ค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท ถ้าเงินเดือน/ค่าจ้างไม่ถึง 9,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่ม จนถึง 9,000 บาท/เดือน ซึ่งระเบียบฯ ดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังส่วนราชการต่างๆ ตามหนังสือ ที่ กค 0406.4/ว.22 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555 เมื่อดูระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างของส่วนราชการ ซึ่งได้นิยามลูกจ้างชั่วคราวไว้ว่า “เป็นลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือมีกำหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนั้นระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ”
จากนั้นกระทรวงการคลัง ก็แจ้งให้ส่วนราชการทราบว่าลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ก็สามารถรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวได้ด้วย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของส่วนราชการในการช่วยเหลือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว ซึ่งแจ้งโดยหนังสือ กค 0428/ว.12 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555
ในช่วงกลางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 ส่วนราชการจำนวนมากรวมทั้ง สพฐ. ก็หารือไปยังกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับนิยามคำว่า “ลูกจ้างชั่วคราว” กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตอบว่า ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จะต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.พ. กำหนด โดยจ้างจากงบบุคลากร หรือที่สำนักงบประมาณกำหนด สำหรับลูกจ้างชั่วคราวในประเทศที่ปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน ซึ่งไม่รวมถึงผู้รับจ้างกรณีเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งแจ้งโดยหนังสือที่ กค0406.4/0.16 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

จากนั้นก็มีหนังสือตอบข้อหารือของ สพฐ. ว่าอัตราจ้างของ สพฐ. 65,172 อัตรา ที่จ้างโดยงบดำเนินงานที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ เป็นการจ้างปีต่อปีมีเวลาเริ่มต้น 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี ประกอบด้วย ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง อัตราจ้างบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ ธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูดูแลนักเรียนประจำ Labboy วิทยากรอิสลาม พนักงานรักษาความปลอดภัย กรมบัญชีกลางตอบว่า อัตราจ้าง 65,172 อัตรา ดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบฯ และระบุว่า เงินที่จะเพิ่มประมาณ 3,549 ล้าน จะเป็นเรื่องงบประมาณระยะยาว อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อเสนอแนะให้ สพฐ. นำเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ประเด็นนี้ตอบโดยหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/25462 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555
เป็นไงบ้างครับพี่น้อง สำหรับผมนั้น คาดไม่ถึงจริงๆ กับการตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง เพราะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงเมษายน 2555 ข่าวกรมบัญชีกลางทยอยออกมาเป็นระยะ ว่าข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และหนังสือ ว.12 กับ ว.16 ก็ขัดกันในเรื่องอัตราจ้างนอกงบประมาณ ว.12 ระบุว่ามีสิทธิ์ได้รับ แต่ ว.16 ระบุว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับ นอกจากนั้นยังมีการอ้างถึงภาระงบประมาณซึ่งผมก็ได้ยินอยู่เนืองๆ ว่า สพฐ. ใช้งบประมาณเพื่อจ้างและตอบแทนบุคลากรมากกว่าหน่วยงานอื่น ก็คนของ สพฐ. เกือบ 500,000 คน จะใช้เงินค่าจ้างน้อยได้อย่างไรครับ อย่างไรก็ตาม น้องๆ อัตราจ้างทั้งหลายก็ยังไม่สิ้นหวังเสียทีเดียวครับ สพฐ. กำลังดำเนินการเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีครับ

 
     
      By : ทัศ  Mail to ทัศ    (182.93.189.*)  12/07/2012 02:59 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  รัฐบาลทำได้น่าเกลียดที่สุดเฮงซวยที่สุดหลอกกันมากสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยที่ข้ราชการขึ้นเอาๆๆๆๆๆๆๆๆลูกจ้างไม่กินไม่ใช้หรือไง  
     
    By: ธุรการน้อย      (125.26.163.*) 12/07/2012 03:16 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  ยิ่งอ่าน ยิ่งช้ำใจ...จะไม่ให้ก็น่าจะบอกว่าไม่ได้ตั้งแต่ทีแรก...มาบอกว่าได้..แล้วสุดท้ายก็บอกว่า "ไม่เข้าข่าย" ความรู้สึกที่เสียไป ใครจะรับผิดชอบ  
     
    By: เบื่อ...      (182.52.35.*) 12/07/2012 03:23 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  แย่มากเลยรัฐบาลหลอกหลวง เราเงินเดือนน้อยงานก็เยอะหลอกให้เราดีใจ ไม่รู้จะใช้คำพูดใหนดีกับรัฐบาลนี้ดี ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่าลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้  
     
    By: ธุรการ      (203.172.199.*/10.251.89.43) 12/07/2012 03:24 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 4  
     
  เราต้องเรียกร้องความเป็นธรรม ให้กับชาวลูกจ้าง โทษฐานที่หลอกเราให้รอๆๆๆๆๆๆๆๆ เหมือนเราเป็นตัวอะไร พูดอะไรไม่รักษาคำพูดหลอกใครไม่หลอกมาหลอกหลวงคน ที่มีชีวิต มีจิตใจเหมือนกัน เจ็บใจๆๆๆๆ
 
     
    By: ธุรการ      (203.172.199.*/10.251.89.43) 12/07/2012 03:31 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 5  
     
  สุดท้ายบอกเราไม่เข้าข่ายแล้วให้ความหวังทำไมนโยบายดีมากแต่พอได้เป็นกับกลับคำพูดรัฐบาลจะรู้ไหมว่าพวกเราเสียความรู้สึกแค่ไหนสุดๆๆๆๆๆๆๆจะมีใครช่วยเราได้ไหมเนี่ย  
     
    By: ธุรการ      (182.93.156.*) 12/07/2012 03:39 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 6  
     
  เจ็บปวดจนไม่มีคำบรรยาย  
     
    By: ธุรการ      (101.51.47.*) 12/07/2012 04:26 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 7  
     
  รัฐบาลไทยไหนไหนก็แบบนี้ โดยเฉพาะชุดนี้ เอาเรื่องเงินซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาล้อเล่น ไม่งั้นก็เจริญไปนานแล้ว หวังแต่เข้ามาเพื่อขายหน้าตาของตัวเอง กรรมของประชาชนในยุค 54 ถึงปัจจุบัน สมัยหน้าให้คนที่เขาเก่ง ดี ยุติธรรมต่อลูกจ้างไม่เลือกชนชั้น มาบริหารประเทศดีกว่า  
     
    By: ลูกจ้างชั่วคราวผู้อาพับ      (101.51.43.*/192.168.1.115) 12/07/2012 04:36 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 8  
     
  ผมละคนหนึ่ง ที่สนับสนุนทหารปฏิวัติชะเลย
ไม่รู้จะทำงานไปทำไมเอาชุดใหม่เข้ามาแค่นี้ก็พอแล้ว
 
     
    By: ลูกจ้าง      (182.93.161.*) 12/07/2012 05:12 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 9  
     
  ไหนทีแรกบอกว่าอัตราจ้างทุกตำแหน่งของSP2ได้ แต่ปัจจุบันไม่เข้าข่ายเสียแล้ว มันหมายความว่ายังไง สมัยหน้าคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลอีกแน่นอน  
     
    By: ครู SP2      (101.51.45.*) 12/07/2012 05:14 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 10  
     
  นึกไม่ถึงว่าผู้ที่ประชาชนไว้ใจเลือกเข้ามาบริหารประเทศจะโกหกคนทั้งประเทศ ได้หน้าตาเฉย
นักต้มตุ๋นระดับประเทศ ตัวจริง!เสียงจริง!!
หมดศัทธาเลยค่ะ ถ้ามาในรูปนี้ คงเป็นรัฐบาล ได้ไม่นานหรอก!!
 
     
    By: สงสารประเทศชาติ      (110.77.219.*) 12/07/2012 06:30 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 11  
     
  ทุเรศเกินไปไหม!! คิดจะทำจะพูดอะไร ไม่เคยคิดถึงประชาชนเลย สมองกะจิตใตทำด้วยอะไร คิดว่ามีหนังสืออกมาแค่นี้มันจะจบหรอก คนทำงานใครๆก้ออยากได้เงิน แล้วเขตที่เค้าจ่ายให้ไปแล้วละ หมายความว่าบุคคลพวกนั้นต้องหาตังค์มาใช้คืนพวกคุนหรอ??หมดคำจะบรรยายใดๆทั้งสิ้นจริงๆรัฐบาลเฮงซวย จัยจริงอยากใช้คำหยาบๆเพราะมันจะได้เหมาะสมกับพวกหยาบ ต่ำเหมือนคำด่า แต่จัยผมก็ยังคิดถึงว่า"จรรยาบรรณในวิชาชีพ" เชื่อเถอะมีไม่นานหรอกมีม๊อบประท้วงสมใจอยากแน่ ไม่พ้นชาตินี้หรอก รับรองประชาชนเค้าจะรุมประชาทัณฑ์ให้ตายทั้งตระกูลตั้งแต่บนสุดยันใต้พระบาท ...............เซงครับ.....
ไม่คิดเลยว่าจะ..!!!! ขนาดนี้
 
     
    By: อ้าววว งงเรยกู      (110.77.236.*) 12/07/2012 07:19 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 12  
     
  ทำไมพี่ปู ยิ่งลัก ทำกะน้องแบบนี้  
     
    By: ท้อป เดอะ สตาร์  Mail to ท้อป  เดอะ สตาร์    (110.49.243.*) 13/07/2012 06:41 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 14  
     
  วันๆเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาแก้รัฐธรรมนูญ รัฐบาลห่วยแตก  
     
    By: เซ็ง      (101.51.32.*) 13/07/2012 08:10 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 15  
     
  เครียดจัด....ไม่ทำแ..่งแล้วงาน  
     
    By: นั่งกุมขมับ      (27.55.1.*) 13/07/2012 08:59 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 16  
     
  ครู คห.14 ก็.......แตกมั้ง
วันๆ เอาแต่ถามเรื่องขึ้นเงินเดือน อิอิ
 
     
    By: แตกแล้ว      (223.207.97.*) 13/07/2012 09:33 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 17  
     
  ธุรการก็สอบเข้ามาเหมือนกันนะคะ คู่แข่งก็ไม่ใช่น้อย ทำงานก็หลายโรงเรียน งานก็เยอะ ทางก็ไกล ค่าน้ำมันก็ไม่คุ้มแล้ว แต่ที่ทำก็เพราะคืองาน คิดว่าอนาคตต้องดีกว่าปัจจุบัน ทำไปไม่เคยท้อ แต่ตอนนี้คงต้องพิจารณาอนาคตใหม่ คงต้องมองหางานอื่นดีกว่า สอบเหมือนกันแต่ความมั่นคงคงดีกว่านี้ จริงมั้ย สำหรับคนที่ชอบว่าธุรการโน่นนี่นั่น ก็ให้พิจารณาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าธุรการจะไม่เอาการเอางานทุกคน บางคนทำเกินหน้าที่ด้วย แล้วจะไม่ให้เค้าบ่นได้ไงก็เมื่อไม่มีความมั่นคงให้กับเค้า เงินเดือนได้ไม่คุ้มงาน แล้วจะให้เค้าระบายออกอย่างไรละคะ โปรดมองมุมกลับบ้างนะคะ น่าคิดเหมือนกัน
 
     
    By: ธุรการ      (110.77.236.*) 13/07/2012 10:30 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 18  
     
  เข้าใจค่ะ..ว่าใช้งบเยอะ..แต่ไม่เข้าใจว่าเห็นเราเป็นอะไร..เราไม่กินไม่ใช้กันรึ..กินเป็นใช้เป็นเฉพาะพวกคุณหรือไร..ทีน้ำมัน ข้าวของเครื่องใช้ ขึ้นเอาๆๆ...กลับไปสู่ยุคคอมมิวนิสต์ซะดีมั้ยเนี่ย...ทุกอย่างแบ่งเท่าๆๆกันจะได้หมดเรื่อง..ฮึ่ม..ม.ม กรอด.ดด.  
     
    By: เซ็งเป้ด..สองตัว      (27.55.1.*) 13/07/2012 11:08 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 19  
     
  ถ้าบอกว่าไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกก็จบไปแล้วล่ะ จะได้ทำใจ ไม่คาดหวังอย่างนี้
PS. ขอบคุณ คห.16 ที่เข้ามาเสนอแนะ
 
     
    By: เซ็ง      (101.51.32.*) 13/07/2012 11:20 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 20  
     
  ความคิดเห็นที่ 16 สงสัยจะไม่ใช่ลูกจ้างอย่างเราก็เลยไม่เข้าใจหัวอกลูกจ้าง แล้วคุณละอยากเลื่อนขั้นเงินเดือนกับเค้ารึปาว หรืออยากได้เงินเดือนเท่าเดิม ทั้งที่ทำงานนานขึ้น ก็นึกดูนะ
 
     
    By: ธุรการ      (110.77.236.*) 13/07/2012 11:41 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 21  
     
  น่าสงสาร เพิ่งทำงาน  
     
    By: ครูเก่า      (182.93.158.*) 13/07/2012 01:30 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 22  
     
  ทุกวันนี้ทำงานเงินยังถึงค่าแรงขั้นต่ำเลย
ขนาดเป็นลูกจ้างรัฐนะ โรงงานเค้าขึ้นให้ตั้งนานแล้ว ไม่ให้ด่ารัฐบาลได้ไงห่วยแตกสิ้นดี


 
     
    By: พี่เลี้ยงคนหนึ่ง      (110.77.219.*) 13/07/2012 02:46 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 23  
     
  เสียใจนะเด็กโง่ปูผัดผงกะหรี่เออเหรอไม่เห็นเราหรอกโดยเฉดออกพาะคนอีสานเธอพูดออกอากาศว่าโง่สุดๆมีค่าแค่เศษเงินสลึงเจ็บแล้วควรจำนักการเมืองเหยีบขีราชการประเทศชาติน่าสงสาร  
     
    By: คนรักปู      (182.52.39.*) 13/07/2012 08:31 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 24  
     
  ชอบกินด้วยปูผัด..กระหรี่นิ ...  
     
    By: ทัศ  Mail to ทัศ    (110.49.240.*) 13/07/2012 08:40 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 25  
     
  ทำงานเหมือนเดิม แต่จะทำเฉพาะเกี่ยวข้องกับการศึกษาสงสารอนาคตเด็กนโยบายเร่งด่วนอะไรก็ตามที่ดูไร้สาระ ไม่สนใจ ที่เอางบมาละลายเล่นแต่ไม่เป็นผลจะใช้วิจารณญาณเอา  
     
    By: ศรี ทน ได้      (182.52.39.*) 15/07/2012 11:24 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 26  
     
  ความหวังของพวกเราคงหมดสิ้นกับคำโกหกของคนมีอันจะกิน  
     
    By: ธุรการ      (122.155.36.*) 16/07/2012 02:32 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 27  
     
  บอก "ไม่ได้" ตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่มีใครเค้าว่าหรอก แต่นี่ประกาศปาวๆ ว่าขึ้นเงินเดือนให้เขาเป็น 15000 ใครๆ เขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอซี ก็ลูกจ้างที่คุณบอกไม่เข้าข่ายขึ้นเงินเดือน มันทำงานหนักกว่าข้าราชการเต็มตัวบางคนด้วยซ้ำไป ไม่อยากจะเอ่ย โค ตะ ระ เซ็งอลย เฮ้อ  
     
    By: ผู้รอคอย(อัตราจ้าง)      (182.93.156.*) 18/07/2012 12:06 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 28  
     
  น่าสงสารลูจ้างชั่วคราวน้อ พอได้อ่านจดหมายนี้แล้ว โคตรเศร้าเลยอ่ะ  
     
    By: หมดหวังจริงเหรอ      (182.93.156.*) 18/07/2012 12:17 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 29  
     
  สู้ๆ นะเป็นกำลังใจให้กับอัตราจ้างของรัฐฯ ทุกคนเลย สักวันเทวดาจะคงเห็นใจเรา  
     
    By: กำลังใจ      (182.93.156.*) 18/07/2012 12:23 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by SISAKETCONNECT
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.