[ หน้ากระทู้ ] | [ ตั้งกระทู้ ] | [ ลงทะเบียน| [ แก้ไขข้อมูล ]  | [ หน้าโฮมเพจ ]
       

สรุปรายงานการประชุมครูธุรการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555
     
 

ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน (รายชื่ออยู่ในรายงานการประชุม) ที่ช่วยเสียสละเวลาอันมีค่า มาให้ความรู้และคำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ธุรการ ในวันประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๕
สรุปรายงานการประชุมมีดังนี้

สรุปรายงานการประชุม
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 1/2555
วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
..............................................................................................................................................................................
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ดังแนบ)
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
โดย นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และบรรยายพิเศษ ชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พร้อมกันนั้น ท่านได้แนะนำผู้ใหญ่ที่จะสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผลักดันให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ มีรายนามดังนี้
1.นายสนอง นาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด สพป.ศก.3
- กรรมการคุรุสภา
- อดีตประธานสมาพันธ์ครูแห่งประเทศไทย
2.นายวิทยา พันธ์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ สพป.ศก.1
- ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
- รองประธานชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สภามนตรี สมาพันธ์ สามคม ครูแห่งประเทศไทย
3.นายเอกอมร ใจจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
- เลขาชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
4.นายสุริชัย คำศรี อกคศ. สพป.ศก.3
- ที่ปรึกษาชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
5.นายนิสิต รังษี อกคศ. สพป.ศก.2
- ที่ปรึกษาชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
6.นายสุวิทย์ สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
- รองประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
7.นายเด่นชัย เขตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนรรถ์
- รองประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
8.นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอภูสิงห์


จากนั้น ได้เชิญท่านขึ้นกล่าว ให้ความรู้ความเข้าใจในการสร้างทีมงานให้เกิดพลัง ก่อเป็นองค์กร
ที่เข้มแข็ง และยังได้แนะนำให้ข้อคิด แนวทางในการดำเนินงานของชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้เป็นนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
นอกจากนี้ยังได้เชิญ นายศุภวิทย์ ขันอ่อน ประธานชมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ ในนามของสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน ขึ้นกล่าวแนะนำถึงความเป็นมาของทางสมาพันธ์ฯ ชี้แจงแนวทางการทำงานและทิศทางของสมาพันธ์ให้แก่ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.การแต่งตั้งคณะทำงานชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2.การสมัครสมาชิก
3.เรื่องเร่งด่วน ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนได้รับมอบหมายจากทางสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน ให้ดำเนินการจัดการอบรมขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม และการดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมทางสมาพันธ์แจ้งว่าจะได้รับมอบเกียรติบัตรจาก สพฐ.
4. เกณฑ์การสอบคัดเลือก และวิธีประเมินเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเท่านั้น) สายบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2)
5. การจัดทำแฟ้มสะสมงานและการจัดทำทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบอายุ งานคือ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี
6. เรื่องเงิน 15,000 บาท
7. การยื่นหนังสือถึง ส.ส.

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา
3.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
- การแต่งตั้งคณะทำงานชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษเป็นการสรรหาตัวแทนที่จะมาทำงานในชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
อาทิเช่น ประธาน รอง การเงิน เลขา เป็นต้น
การสรรหาแต่งตั้งประธานชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกเพื่อโหวตลงมติเลือกประธานชมรมฯ จำนวน 3 คน คือ
1. นายอนุวัฒน์ บุญสิงห์ ตัวแทนจาก สพป.ศก. 2
2. นายปกรณ์ เสน่ห์หา ตัวแทนจาก สพม. 28
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิฆัมพร มาศกุล ตัวแทนจาก สพป.ศก. 4


ผลการลงคะแนนเสียง
1. นายอนุวัฒน์ บุญสิงห์ ตัวแทนจาก สพป.ศก. 2 50 คะแนน
2. นายปกรณ์ เสน่ห์หา ตัวแทนจาก สพม. 28 6 คะแนน
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิฆัมพร มาศกุล ตัวแทนจาก สพป.ศก. 4 8 คะแนน
มติในที่ประชุม
นายอนุวัฒน์ บุญสิงห์ ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิฆัมพร มาศกุล รองประธานชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
นายปกรณ์ เสน่ห์หา รองประธานชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
และให้เพิ่มตัวแทนจากเขต ๑ และ เขต ๓ เพื่อแต่งตั้งเป็นรองประธานชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ เขต ๓ ได้เสนอตัวแทน คือ นายกฤตภาส ศรีสิงห์ และเขต ๑ ขอแจ้งใน การประชุมครั้งต่อไป
เสนอเรื่องการตั้งชื่อชมรมว่าจะเปลี่ยนจากชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ เป็น ชมรมครูธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
ผลการลงคะแนนเสียง
ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ 16 คะแนน
ชมรมครูธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ 35 คะแนน
มติ เปลี่ยนชื่อเป็นชมรมครูธุรการจังหวัดศรีสะเกษ
- เกณฑ์การสอบคัดเลือก และวิธีประเมินเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเท่านั้น) สายบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) มีอยู่ 2 ตำแหน่ง
1. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติการ
2. นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และกรณีปฏิบัติหน้าที่ครบ 3 ปี ขณะนี้ทางสมาพันธ์กำลังดำเนินการเร่งขอความมั่นคงในอาชีพของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในส่วนเกณฑ์การสอบคัดเลือก และวิธีประเมินเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ หากมีความคืบหน้าประการใด ทาง ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการฯ จะรีบนำขึ้นแจ้งให้ทราบทาง Facebook ของทางชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
- การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานและการจัดทำทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติ หน้าที่อายุงานครบ คือ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อเตรียมรับการประเมินการสอบคัดเลือก ส่วนเรื่องแบบฟอร์มในการ จัดทำแฟ้มสะสมผลงานทางชมรมฯ จะจัดส่งไปทาง e-mail ที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนไว้
- การจัดทำทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ธุรการ แจ้งให้แต่ละเขตพื้นที่ฯ สำรวจจำนวนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อสำรวจข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นำมารวบรวมเป็นไฟล์ข้อมูล แยกประเภทอายุการทำงานครบ 1, 2 และ 3 ปี โดยมอบหมายให้แต่ละเขตรับผิดชอบ รวบรวมส่งที่ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำส่งต่อสมาพันธ์ฯ เป็นการต่อไป
3.2 กลุ่มนโยบายและแผน
- ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนได้รับมอบหมายจากทางสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ภาคอีสาน มอบหมายให้ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดการอบรมตาม (โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน) ขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม และการดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมทางสมาพันธ์แจ้งว่าจะได้รับมอบเกียรติบัตรจาก สพฐ. เวลาในการจัดโครงการ คือ วันที่ ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม 2555
- การดำเนินการจัดการอบรมช่วงเดือนตุลาคมจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ต่อสัญญาจ้าง
- แนวทางในการจัดหางบประมาณการจัดทำโครงการ ได้มาจาก...
(1. ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ทั้ง 4 เขต
(2. ) ท่าน สส. ในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 9 ท่าน
(3.) สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
(4.) ค่าลงทะเบียน
(5.) งบจากทางสมาพันธ์
- ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการฯ จะจัดทำโครงการ เพื่อนำเสนอต่อสมาชิกชมรมร่วมกันพิจารณา เพื่อขอมติเห็นชอบแล้วนำเสนอกลุ่มบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น หากท่านเห็นชอบ ก็จะดำเนินการในขั้นต่อไป นอกจากนั้นเราจะทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์งบประมาณไปยังหน่วยงานราชการต่างๆอีกด้วย
มติ เห็นชอบ
- แนวทางในการสรรหาคณะวิทยากร
1. ขอความอนุเคราะห์จากเขตฯ
2. ขอความอนุเคราะห์จากสมาพันธ์ ติดต่อ สพฐ. เพื่อเชิญวิทยากร
3. เราจัดหาเอง
มติขอความอนุเคราะห์จากสมาพันธ์ฯ
- อื่น... เช่น การจัดทำกำหนดการระยะเวลาการอบรม สถานที่ อาหาร เบรกเช้า - บ่าย เป็นต้น
3.3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
- การสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน
1. กรณีที่ไม่เคยเป็นสมาชิก ค่าสมัคร จำนวน 100 บาท ค่าบำรุงสมาพันธ์ฯ จำนวน 200 บาท ต่อ ปี รวมทั้งหมด 300 บาท
2. กรณีที่เป็นสมาชิกเก่า จ่ายค่าบำรุงสมาพันธ์ฯ จำนวน 200 บาท ต่อปี
แจ้งให้แต่ละเขตดำเนินการรวบรวมสมาชิกที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์ให้สมัครที่ตัวแทนของแต่ละเขต แล้วรวบรวมส่งที่ชมรมเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อดำเนินการส่งต่อสมาพันธ์ฯ เป็นการต่อไป
สมัครสมาชิกของชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
1. กรณีที่ไม่เคยเป็นสมาชิก ค่าสมัคร จำนวน 50 บาท ค่าบำรุงชมรมฯ
จำนวน 100 บาท ต่อ ปี รวมทั้งหมด 150 บาท
2. กรณีที่เป็นสมาชิกเก่า จ่ายค่าบำรุงชมรมฯ จำนวน 100 บาท ต่อ ปี
แจ้งให้แต่ละเขตดำเนินการรับสมัครสมาชิกเข้าชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการฯ โดยให้สมัครที่ตัวแทนในแต่ละเขต แล้วรวบรวมส่งที่ชมรมเจ้าหน้าที่ฯ
3.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- เรื่องเงิน 15,000 บาท
- การยื่นหนังสือถึง ส.ส. เพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาชมรมฯ กิตติมศักดิ์
1. ท่านปวีณ แซ่จึง
2. ท่านพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
3. ท่านมานพ จรัสดำรงนิตย์
4. ท่านอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์
5. ท่านธีระ ไตรสรณคุณ
6. ท่านธเนศ เครือรัตน์
7. ท่านสุรชาติ ชาญประดิษฐ์
8. ท่านวิวัตน์ชัย โหตระไวศยะ
9. ท่านวีระพล จิตสัมฤทธิ์

มอบหมายให้แต่ละเขต ดำเนินการยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เชิญท่านเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยส.ส.ท่านใดอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้แต่ละเขตนั้นรับผิดชอบในการยื่นหนังสือ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
แนวทางการดำเนินงานของสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน
1. การประชุมสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย ต้นเดือนตุลาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสหพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการภาคเหนือเป็นเจ้าภาพ
2. การแจ้งการประชุมสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสานครั้งต่อไป จังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพ
3. การแจ้งการจัดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เกิดความสามัคคี และแสดงให้ถึงประโยชน์จากการมีเจ้าหน้าที่ธุรการ
- สพป ศก.2 จะดำเนินจัดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนโดยโรงเรียนแรกคือโรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งจะเตรียมความพร้อมรองรับ การประเมินรอบสาม จาก สมศ. โดยจะแจ้งวันและเวลาในการออกค่ายให้ทราบในโอกาสต่อไป
4. เรื่องการจัดทำเสื้อชมรม
-มติในที่ประชุม- เสื้อสีส้ม แบบที่ 1 หน้าส้มหลังขาว ราคา 250 บาท
5. โลโก้ของชมรม มี 2 แบบให้เลือก
แบบที่ 1 ผู้ออกแบบ คือ นายสมพร ศรบุตร จาก สพป.ศก.3
แบบที่ 2 ผู้ออกแบบ จาก สพป.ศก.2
-มติในที่ประชุม- เลือกแบบที่ 1
ให้เพิ่มตัวหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านบนของโลโก้ชมรม
6. ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 สิงหาคม 2555 (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

ปิดประชุมเวลา 16.05 น.

นางสาวนันทิยา ไกรวิเศษ ผู้บันทึกการประชุม
นายอนุวัฒน์ บุญสิงห์ ผู้ตรวจรายงาน

 
     
      By : ธุรการ      (101.51.254.*)  8/09/2012 09:10 AM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
 
บนความคิดที่ว่า ร่วมกันเราอยู่ แยกหมู่เราแย่
ยินดีกับผู้นำองค์กรครูได้เข้ามาให้สนับสนุนแนวคิด
การพึ่งตนเอง การนำเสนอปัญหา และแก้ปัญหาขององค์คณะบุคคล เมื่อรวมกลุ่มกันได้ ก็ส่งตัวแทนเสนอความเดือดร้อน
สู่การแก้ปัญหา ตามหลักการปกครองในระบอปประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ซึ่งครั้งหนึ่ง องค์กรครูก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในหลายๆเรื่อง แล้วต่อมาก็ร่วมกันเสนอคามเดือดร้อนและได้รับการปรับปรุงพัฒนามาตามลำดับ
ก็ฝากน้องๆ ลูกๆหลานๆ ได้เห็นความสำคัญขององค์กร ช่วยกันผลักดัน ให้วิชาชีพของเรา ได้เป็นวิชาชีพที่มาตรฐาน มีคุณภาพ และขออวยพรให้ ทุกคนมีความสุข และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความเชื่อมั่นว่า คณะครูธุรการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะด้านไอที อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย เมื่อประเทศก้าวหน้า อาชีพของเราก็จะก้าวหน้าเช่นกัน
 
     
    By: ซุนย้ง แซ่เตียว      (118.174.7.*) 9/09/2012 11:05 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  ขอบคุณทุกภาคส่วน ค่ะ (ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ก็ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวตลอด ค่ะ)----ขอบคุณจริงๆ ค่ะ -----  
     
    By: นู๋น้อยธุรการ      (182.93.173.*) 10/09/2012 09:24 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  ขอขอบพระคุณท่านผุ้ใหญ่ที่เข้าใจและให้กำลังใจ พวกเราชาวธุรการทุกคนจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับที่ท่านให้ความไว้วางใจค่ะ หากมีครั้งใดที่เราทำผิดพลาดเราก็ขอความกรุณาท่านทั้งหลายได้โปรดให้คำแนะนำ ตักเตือน เราจะน้อมรับและนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น ค่ะ แ
 
     
    By: ธุรการบ้านนา      (182.93.169.*) 10/09/2012 09:27 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 4  
     
  ขอบคุณทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญ และหวังดีให้กับตำแหน่งครูธุรการค่ะ ดิฉันไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภาระกิจ แต่ก็ได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆอยู่ตลอด หวังอย่างยิ่งว่าตำแหน่งครูธุรการจะเป็นตำแหน่งที่มีโอกาสความมั่นคงในอาชีพอย่างที่เคยได้ข่าวมาแต่ก่อนหน้านี้นะค่ะ ...และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้ความหวังนั้นเป็นจริงๆ ค่ะ ...  
     
    By: ครูธุรการคือกัน      (203.172.199.*/10.250.164.229) 12/09/2012 08:57 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 5  
     
  คิดถึง พี่ธุรการบ้านนา นะคะ  
     
    By: นู๋น้ยธุรการ      (182.93.173.*) 12/09/2012 09:25 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 6  
     
  เขต 1 ผู้ใดคือผู้ประสานงานกรุณาแสดงตัวด่วนค่ะ!!!!!  
     
    By: ธุรการ สพป.ศก.1      (203.172.199.*/10.250.171.244) 12/09/2012 09:35 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 7  
     
  คิดถึงเพื่อน ๆ ธุรการทุกท่านค่ะหากมีโอกาสเราคงได้เจอกัน ประชุมเดือน ตุลาคม 2555 ติดคุมสอบ กศน.คงไม่ได้ไปแต่จะคอยฟังข่าวนะคะ
 
     
    By: ธุรการบ้านนา      (182.93.169.*) 12/09/2012 03:16 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 8  
     
  ธุรการในส่วนของ สพม. 28 ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก แต่ทำหน้าที่ธุรการจนจะครบปีล่ะสมัครได้ไหมสมัครที่ไหน  
     
    By: สมศักดิ์ กิจพรเจริญ  Mail to สมศักดิ์  กิจพรเจริญ    (125.25.38.*) 31/08/2015 02:53 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by SISAKETCONNECT
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.