[ หน้ากระทู้ ] | [ ตั้งกระทู้ ] | [ ลงทะเบียน| [ แก้ไขข้อมูล ]  | [ หน้าโฮมเพจ ]
       

ขอเครื่องราช
     
 

พนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์เริ่มต้นขอชั้นตราใด ทาง สพป.ศก 1 มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ขอรายละเอียดด้วยครับขอบคุณมากครับ

 
     
      By : พนักงานราชการ      (106.0.203.*)  26/11/2014 11:07 AM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  ดูตามเว็บไซต์ นี้ ครับ

http://www.rbru.ac.th/web_rb/doc/kra.pdf

บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ

บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ
สำหรับวันนี้ ผู้เขียนขอนำเรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ (บัญชี 32) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 28 เล่ม 123 ตอนที่ 105 ก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549 โดย พนักงานราชการมีสิทธิ์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ...ดังนี้ค่ะ...
1. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ, กลุ่มงานเทคนิค เริ่มต้นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น บ.ม. - จ.ช.
เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ บ.ช.
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
4. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
2. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป เริ่มต้นขอ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น บ.ช. - ต.ม.
เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ จ.ม.
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
4. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
3. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เริ่มต้นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จ.ม. - ต.ช.
เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ จ.ช.
3. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
4. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
4. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เริ่มต้นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จ.ช. - ท.ม.
เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ ต.ม.
3. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
4. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
5. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับทั่วไป) เริ่มต้นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต.ม. - ท.ช.
เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ ต.ช.
3. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
4. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
6. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับประเทศ) เร่มต้นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ต.ช. - ป.ม.
เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ ท.ม.
3. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
4. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
7. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับสากล) เริ่มต้นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ท.ม. - ป.ช.
เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ ท.ช.
3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
4. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.

*** หมายเหตุ ***
1. ลำดับที่ 1 - 4 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
2. ลำดับที่ 5 - 7 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4. ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจำหมวดฝีมือขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 
     
    By: ทวีศักดิ์ สพป.      (202.29.213.*/172.16.0.110) 26/11/2014 11:21 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  เหมือนกันกับข้าราชการครูรึเปล่าค่ะ  
     
    By: ครูบ้านนอก      (202.29.177.*) 27/11/2014 10:19 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 10  
     
  ???????????????????
[???] coach ?? ????? ???? ??????http://www.v7consulting.com/product/coach/kp5637vt2214.html
 
     
    By: [???] coach ?? ????? ???? ????  Mail to [???] coach ?? ????? ???? ????    (27.153.203.*) 10/12/2014 01:12 AM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by SISAKETCONNECT
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.